LVU (Lagen om vård av unga)

Socialnämnden kan besluta att omhänderta ett barn som riskerar att fara illa. Barnet kan då omhändertas av socialtjänsten och överflyttas till den andre föräldern, en fosterfamilj eller ett annat hem anordnat av socialtjänsten.

Grunderna för ett omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna beteende. Det krävs att missförhållandena gör att det finns stor risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg. Ett beslut om omhändertagande av barn skall alltid prövas i förvaltningsrätten.

Vi på Advokatbyrån Kardell åtar oss uppdrag som offentligt biträde i LVU-mål.

Specialist på familjerätt