Länkar

Sveriges advokatsamfund

Tillhandahåller information om advokater och de etiska regler som advokater är skyldiga att iaktta i sitt arbete.
www.advokatsamfundet.se

Sveriges domstolar

Här kan Du hitta kontaktuppgifter till samtliga domstolar, information om hur handläggningen i tvistemål och brottmål går till, vem som gör vad i domstolen, samt domar som är vägledande för domstolens rättstillämpning.
www.domstol.se

Rättshjälpsmyndigheten

Ger information om vilka förutsättningar som måste föreligga för att Du skall beviljas ekonomisk hjälp i situationer när Du behöver ta hjälp av en advokat.
www.rattshjalp.se

Brottsoffermyndigheten

www.brottsoffermyndigheten.se