Vårdnad om barn

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha det juridiska föräldraansvaret. Ett barn kan antingen stå under vårdnad av en av föräldrarna, ensam vårdnad, eller båda föräldrarna, gemensam vårdnad. Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för barnets behov av omsorg. Ett barn har enligt föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barnet skall även behandlas med aktning för sin person.

Från födelsen står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, om de är gifta med varandra. I annat fall av utövas vårdnaden av modern ensam. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har en bestämmanderätt över frågor som till exempel barnets skolgång och folkbokföring. Det innebär även en rätt till insyn i barnets liv, skolgång och vårdbehov m.m. Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter, samt att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Om föräldrarna inte kan komma överens om gemensam vårdnad, kan den föräldern som önskar ha del i vårdnaden vända sig till tingsrätten och i en ansökan om stämning yrka att vårdnaden skall vara gemensam.

För det fall föräldrarna inte kan enas i frågor rörande barnet, eller om den ena föräldern inte är lämplig att ha del i vårdnaden om barnet, kan en förälder på samma sätt vända sig till tingsrätten för att ansöka om ensam vårdnad. Vid ensam vårdnad har vårdnadshavaren själv det juridiska ansvaret för barnet.

Huvudregeln är dock att vårdnaden om ett barn skall vara gemensam och för att en förälder skall tillerkännas ensam vårdnad krävs att barnet far illa av föräldrarnas samarbetssvårigheter eller att den andra föräldern får anses olämplig att ha del i det juridiska ansvaret om barnet.

Kontakta Advokatbyrån Kardell för biträde vid vårdnadstvist!

Specialist på familjerätt