Internationell familjerätt

I dag är det väldigt vanligt att vi rör oss alltmer över gränserna. Medborgare från olika länder bildar familj, ingår samboförhållande, gifter sig och separerar.

Vid upplösning av internationella äktenskap och samboförhållanden kan det ofta uppstå flera frågeställningar då olika länders lagar och internationella konventioner kan vara tillämpliga.

Vidare finns det möjlighet att till exempel avtala om vilket lands lag som skall vara tillämplig vid en eventuell framtida bodelning. Det är då viktigt att se till att avtalet är giltigt inte bara i Sverige, utan även i det land man ska flytta till.

Det händer även att en förälder olovligen kvarhåller ett barn eller för med sig barnet till ett annat land. I sådana fall kan det, under vissa förutsättningar, finnas möjlighet att vidta rättsliga åtgärder för barnets återförande genom 1980 års Haagkonventionen, som gäller olovligt bortförande och kvarhållande av barn.

Vi har erfarenhet av familjerättsliga spörsmål med anknytning till andra länder och biträder gärna vid juridiska frågor med internationella aspekter.

Specialist på familjerätt