Bodelning

I samband med en skilsmässa skall en bodelning göras för att slutligt reglera makarnas ekonomiska mellanhavanden.

Många gånger uppstår det frågetecken kring hur fördelningen av makarnas tillgångar går till, vilken egendom som skall ingå i bodelningen, hur tillgångarna skall värderas, vilka skulder man får dra av, samt vem av makarna som får bo kvar i den gemensamma bostaden.

Bodelning behöver inte göras om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Om resultatet av en bodelning framstår som oskäligt så kan en jämkning av bodelningen ske. Detta kan exempelvis ske om makarna varit gifta endast en kort tid.

En bodelning bör också göras i samband med att ett samboförhållande upphör. I detta fall omfattar bodelningen enbart samboegendom, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för sambornas gemensamma bruk. Om makarna eller samborna inte är överens kan tingsrätten på ansökan av en make/sambo förordna om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättarens uppgift är att besluta om hur tillgångarna skall fördelas mellan makarna/samborna.

Bodelningsförrättaren ska se till att bouppteckning upprättas om det behövs. När makarnas/sambornas egendomsförhållanden klarlagts ska bodelningsförrättaren bestämma tid och plats för bodelning samt kalla makarna/samborna till förrättningen. Bodelningsförrättaren kan under förrättningens gång pröva sådana tvistiga frågor som är av betydelse för bodelningen och inte är föremål för rättegång. I regel utses en advokat till bodelningsförrättare och parterna företräds av advokater såsom ombud.

Vi har stor erfarenhet av uppdrag som ombud för make/sambo och åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.

Vem betalar bodelningsförrättare?

Om makarna inte kan enas om en bodelning, ska domstolen på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare.

Makar kan ansöka om ersättningsgaranti hos domstolen för att kunna ta hjälp av en bodelningsförrättare. Om ersättningsgaranti beviljas utgår ersättning till bodelningsförrättare för högst fem timmars arbete av allmänna medel, resterande del av arvodet bekostar parten själv till bodelningsförrättaren. En sådan ansökan om ersättningsgaranti ska, om mål om äktenskapsskillnad pågår, göras i målet. I annat fall skall ansökan ges in till den tingsrätt som är behörig att pröva tvister om bodelning mellan makarna.

Varmt välkommen att kontakta oss.

 

Specialist på familjerätt