Underhållsbidrag

Enligt bestämmelserna i föräldrabalken ska föräldrarna efter förmåga bidra till barnets försörjning till dess barnet fyller 18 år, eller ibland längre om barnet fortfarande går i gymnasiet. Underhållsbidraget skall beräknas med hänsyn till vad som är skäligt både utifrån barnens behov samt utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Barn som bor med en förälder har således rätt till underhåll ifrån den andre föräldern.
Om föräldern som ska betala underhållsbidraget har väldigt god ekonomi jämfört med den andre, kan den få betala extra underhåll. Det kallas för standardtillägg.

Men också i normalfallet får den förälder som har den bättre ekonomin betala mera än den andre. Ju äldre barnet blir desto större blir omkostnaderna. Socialstyrelsen har en schablon ligger till grund för uträkningen av underhållsbidraget. Därefter sker en proportionering mellan respektive förälders ekonomi.

Underhållsbidrag fastställs genom avtal eller om föräldrarna inte kan komma överens genom en dom hos tingsrätten.

Underhållsbidrag skall inte förväxlas med underhållsstöd som är ett statligt stöd som utbetalas av Försäkringskassan med högst 1 573 kronor per månad och barn.

Underhållsstödet utgår i det fall när en förälder inte betalar något underhållsbidrag eller betalar ett belopp som är lägre än 1 573 kronor per månad. Försäkringskassan kräver sedan den som är underhållsskyldig på beloppet.

Välkommen till Advokatbyrån Kardell för rådgivning avseende vad som utgör skäligt underhållsbidrag i just Din specifika situation!

Specialist på familjerätt